https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss

Přijímání ke vzdělávání se řídí § 59,60, 64 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle  §  6 , odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů pro školní rok  2020/2021 a jednotná kritéria takto:

I. Obor vzdělávání  53-41-M/03 Praktická sestra, denní studium

 

Jednotná přijímací zkouška 2020

Termímny konání: 14. a 15. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z oboru Český Jazyk a literatura  a písemného testu ze vdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Škola hodnocení jednotné zkoušky zapracuje v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem, hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče  60 %. 

Přihlášky na střední školu

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

Termíny zveřejnění výsledků přijímací zkoušky

Obory středního vzdělání s MZ: do 28. dubna 2020 poskytnutí výsledků jednotné zkoušky školám od CZVV, do 30. dubna 2020 zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy dle pravidel daných vyhláškou viz výše.

 

Přijímání uchazečů - cizinců

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitelka školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Body za průměrný prospěch na ZŠ pdf 19 kB 18.2.2019
Přihláška - denní studium pdf 181 kB 15.11.2019
Přihláška na střední školu - vysvětlivky pdf 433 kB 15.11.2019
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801