ARCHIV NOVINEK

2023/2024

DIGITALIZUJEME ŠKOLU - pokračování projektu

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN

Škola se zapojila do Integrovaného regionálního operačního programu s projektem (odkaz na plakát): 

Modernizace odborných učeben Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Tavírna 342, Český Krumlov reg.č.: CZ.06.04.01/00/22_043/0002073, který je spolufincován Evropskou unií.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti středoškolského vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Navrhovaný projekt řeší nevyhovující stav řešených učeben, které v současné době neodpovídají požadavkům, které jsou kladeny na výuku.

 

2022/2023

Šablony I - Moderní vzdělávání na SOŠ zdravotnické a SOU, ČK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001040

Období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_003 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 514 583,- Kč realizujeme následující aktivity:

Dokument v PDF ke stažení    Dokument v docx ke stažení

Národní plán obnovy – Prevence digitální propasti - Digitalizujeme školu

Škola je zapojena do projektu na odstranění digitální propasti, finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. III. Účel Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

 

Národní plán obnovy - Doučování

Potřebu doučování mohou využívat žáci školy, především: 

 

 

Stipendium pro žáky - PODPORA ŽÁKŮ A STUDENTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

I v letošním školním roce 2022/2023 pokračuje podpora stavebních oborů formou stipendia.

Ve školním roce 2021/2022 bylo žákům oborů TESAŘ. KLEMPÍŘ A ZEDNÍK celkem vyplaceno 117 600,- Kč. Žáci byli podporováni měsíčně částkou od 500,- do 800,- korun, a dále za dobré výsledky během studia. 

Jihočeský kraj

 

2021/2022

Stipendium pro žáky - PODPORA ŽÁKŮ A STUDENTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 

Jihočeský kraj

Nechci být boubelka ani modelka

Projekt finančně podpořilo město Český Krumlov

Projekt "Nechci být boubelka ani modelka" již podruhé ve školním roce 2021/22 úspěšně proběhl.  Ve čtvrtek 12. 5. 2022 se projektu účastnili žáci a žákyně maturitního oboru Sociální činnost.  Celodenní akce proběhla formou přednášky a konzultací certifikované výživové poradkyně, žáci se účastnili cvičení pro zdraví a zvýšení fyzické kondice pod vedením zkušené lektorky. V rámci projektu se seznámili se zdravými potravinami a jejich zpracováním, naučili se sestavit správný vyvážený jídelníček sobě na míru, získali informace o stavbě svého těla pomocí měření na profesionální váze In Body 230 a jak se získanými informacemi naložit. Každý zájemce mohl využít individuální základní poradenství v oblasti výživy.  Cílem projektu bylo získání zdravých stravovacích návyků a životního stylu, zvyšování odpovědnosti za vlastní zdraví, sebehodnocení, sebepoznání, posilování sebevědomí, vnímání zdravého životního stylu jako prevence civilizačních onemocnění, prevence anorexie, bulimie a ostatních poruch výživy.  Žáci hodnotili projekt velmi kladně, spolupracovali, zajímali se, uvedli, že získali mnoho nových znalostí, které vyvrátili mýty získané prostřednictvím sociálních sítí.  

Doučování žáků škol

Škola je zapojena do  programu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

                  

 

 

Spolu po covidu - Spolu s respektem  

Škola čerpala finanční prostředky na třídenní pobyt žáků 1. ročníků učeních oborů, kteří měli možnost trávit společně čas v krásném prostředí ubytovacího zařízení ve Střelských Hošticích. Pobyt byl pro žáky díky projektu zcela zdrama. Odborný program zajistili lektoři z krumlovského CPDM.

"Projekt byl určen pro nově vzniklé třídní kolektivy. Aktivity projektu byly zaměřeny na primární prevenci, duševní zdraví žáků a hlavně na podporu navázání sociálních vztahů. Aktivity projektu byly realizovány v kolektivech učňovských tříd, protože žáci těchto tříd hůře navazují sociální kontakty.    V těchto třídách se objevují i žáci ze sociálně nemotivovaných rodin, a tak projekt Spolu s respektem byl pro mnohé velkou příležitostí seznámit se a stát se součástí bezpečného třídního kolektivu. "...Celý text zde

Tisková zpráva z FB ICM v QR code

 

2020/2021

Stipendijní příspěvek pro vybrané učební obory

Cílem je motivace uchazečů o vzdělání a k volbě učebního oboru Klempíř, Tesař, Zedník a motivace žáků školy k lepším studijním a dovednostním výsledkům v daných oborech. v roce 2020/2021 bylo žákům vyplaceno z projektu JHK 78 000,- Kč.

Jihočeský kraj

 

 

2019/2020

Podpora technického vzdělávání

Dotační program Jihočeského kraje, Podpora technického vzdělávání, výzva pro školní rok 2019/2020

V rámci dotačního programu organizovala naše škola pro žáky stavebních oborů i letos speciální školení. Jejich cílem bylo zkvalitnění výuky a zvýšení odbornosti žáků. Od února do března 2020 žáci absolvovali sérii následujících školení:
- montáž střešních oken VELUX, školící firma OK Install, s.r.o. Č. Budějovice
- inovativní řešení suché stavby, školící firma Roman Mihaly, Větřní
- školení obsluhy ručních řetězových pil, školící firma INFORMA – M.Seidenglanz ČB

Odborná školení byla zpravidla rozdělena na část teoretickou a praktickou, ale vždy byl větší časový prostor věnován praktickým ukázkám, kde si žáci mohli jednotlivé činnosti vyzkoušet a  správně odborně zvládnout.     

Do školení se zapojilo celkem 20 žáků III. ročníku z oborů zedník, truhlář, tesař, instalatér a klempíř.
Žáci získali nové informace o technologiích a pracovních postupech v souladu s požadavky budoucích zaměstnavatelů.
Po absolvování školení žáci obdrželi certifikáty a osvědčení  s platností 1 až 2 roky, které využijí po skončení studia v zaměstnání nebo podnikání.

JHK přispěl částkou 44 644,00 Kč.

Jihocesky kraj

Aktivizace potenciálu školy

Cíle výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II

Aktivizace potenciálu školy II.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stipendijní příspěvek pro vybrané učební obory

Cílem je motivace uchazečů o vzdělání a k volbě učebního oboru Klempíř, Tesař, Zedník a motivace žáků školy k lepším studijním a dovednostním výsledkům v daných oborech. v roce 2019/2020 bylo žákům vyplaceno z projektu JHK 117 800,- Kč.

Jihočeský kraj

Preventivní programy (MŠMT)

Učíme se navzájem

Ve dnech 24. a 25. 2. 2020 se žáci naší školy opět sešli s žáky Základní školy Větřní a společně strávili dva příjemné dny. Tato setkání jsou součástí projektu Pedagog 21. století aktivity Učíme se navzájem. Tato aktivita slouží k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti.

Náplní těchto setkání bylo téma Lavička – z obyčejné věci děláme neobyčejnou. První den žáci společně ve skupinách literárně zpracovali příběh jedné obyčejné lavičky. Celému příběhu pak přiřadili jednoho z běžně užívaných  smajlíků. Při té příležitosti se i seznámili s historií těchto symbolů. Připravili si návrh výtvarného zpracování příběhu na reálnou lavičku. Druhý den svůj návrh přenesli na dřevěné lavičky.

Výsledek obou projektových dnů předčil všechna očekávání. Žáci vytvořili deset výtvarně originálních laviček. Neobyčejné lavičky budou vytvářet na chodbách budov obou zúčastněných škol prostor k relaxaci a odpočinku žáků. (foto laviček viz FB)

Podpora lyžařských kurzů

Dotační program Jihočeského kraje - Podpora lyžařských výcvikových kurzů

Termín LVK: 19. až 24. ledna 2020

Ubytování: Hotel Nové Údolí, Nové Údolí

Realizace aktivit LVK: Skiareál Hochficht, Rakousko, denní dojíždění z Nového Údolí

Díky dotaci poskytnuté v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora lyžařských výcvikových kurzů“ se nám podařilo zrealizovat pobytový lyžařský výcvikový kurz, neboť do kurzu se přihlásili i ti žáci (celkem 14), kteří se původně nemohli/nechtěli zúčastnit kurzu kvůli finanční náročnosti. Dotace tedy pomohla žákům a jejich rodičům v rozhodnutí o absolvování LVK. Lyžařského kurzu se tedy zúčastnilo více studentů, než je v naší škole běžně obvyklé a mohli tak zlepšit svou fyzickou kondici, zdravotní stav pobytem v horském prostředí a budovat vzájemnou sounáležitost se spolužáky při získávání sportovních dovedností. Dotace 13 x 5 000,- Kč.

2018/2019

Účast v projektu APIV

INKLUZE V PRAXI

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který běží pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání, se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Toho chce dosáhnout především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost

Základní údaje: Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3
Typ projektu: Individuální projekt systémový
Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022
Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání. Více informací zde

 

Účast v projektu Pedagog 21. století – Učíme se navzájem

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I
Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.
Příjemce: Jihočeský kraj
Partner s finančním příspěvkem: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická
Termín realizace:1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Pedagog 21. století – Učíme se navzájem

Cíl: tvorba a ověření aktivit zaměřených současně na matematickou i čtenářskou gramotnost, aktivity jsou vnímány jako první krok k využití gramotností napříč dalšími předměty.
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci středních a základních škol a školských zařízenížáci 2. stupně základních škol (nestudijně zaměření a žáci v nematuritních oborech středních škol.
Zaměření aktivity: V první fázi projektu se učitelé středních škol a základních škol postupně zúčastní dvoudenního workshopu, který proběhne pod vedením odborníků a bude zaměřen na téma využitelné při tvorbě společných aktivit pro čtenářskou a matematickou gramotnost. Poté pedagogové společně připraví aktivity vhodné pro výuku matematické i čtenářské gramotnosti a střední školy pak ve výuce tyto aktivity pilotně otestují. Pro tvorbu aktivit je připravena elektronická individuální podpora pro každého z pedagogů, kteří se již zúčastnili workshopu.
Ve druhé fázi realizace projektu každá zapojená střední škola na základě připravených aktivit postupně zrealizuje 5 projektových dnů zaměřených na podporu čtenářské a matematické gramotnosti pro základní školu tak, že společně budou pracovat v týmech 1 žák SŠ a 2 žáci ZŠ. Na závěr proběhne společné závěrečné setkání - konference - na které proběhne zhodnocení jednotlivých aktivit, výměna zkušeností, předávání příkladů dobré praxe a setkání s dalšími kolegy.

Testování čtenářské a matematické gramotnosti: V této aktivitě je pro žáky prvních ročníků středního vzdělávání a 8. ročníků základního vzdělávání připraveno testování úrovně čtenářské a matematické gramotnosti, které bude zaměřeno nejen na zjištění aktuální úrovně, ale žákům také budou předány náměty, jak je možné se v každé z těchto oblastí zlepšit.

Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu

Ve školním roce 2018/2019 bude otevřen kroužek němčiny ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Goethe centrum. Kroužek bude pro žáky zdrama. Výuka bude probíhat hravou a pro žáky atraktivní formou, výuku vedou školení lektoři a lektorky.Součástí projektu je i navázání kontaktů s vybranou bavorskou školou a v rámci výuky dojde k setkání dětí obou zemí. Projekt je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.

Program pobytu v Českém Krumlově

Dotační program Jihočeského kraje - Podpora lyžařských výcvikových kurzů

Dotační program Jihočeského kraje - Podpora technického vzdělávání

Aktivizace potenciálu školy

SOŠZ a SOU Český Krumlov realizuje od 1. 1. 2018 projekt Aktivizace potenciálu školy, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008138 z OP VVV – Šablony pro SŠ a VOŠ I, číslo výzvy 02_16_035. Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj. Projekt zahrnuje personální podporu učitelů, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit.

OP VVV

Cesta k práci

Škola je zapojena do projektu Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů - CESTA K PRÁCI. Získejte práci, která vás bude nejen živit, ale především vám přinese osobní uspokojení. Je potřeba vycházet zejména ze schopností a předpokladů každého mladého člověka. Vrozené talenty získává dítě již v útlém věku a v průběhu života se nemění. Pokud mladý člověk již na začátku kariéry pochopí v čem je nejlepší, zkusí nasměrovat své úsilí, snahu a  svou pozornost a zájem správným směrem.

 

 

2017/2018

Podpora technického vzdělávání

DOTAČNÍ PROGRAM
(administrovaný Odborem evropských záležitostí)
PRIORITNÍ OBLAST – KONKURENCESCHOPNOST REGIONÁLNÍ EKONOMIKY A TRHU PRÁCE
PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

logo kraj

V rámci programu se žáci a pedagogové školy zapojují do aktivit na podporu technického vzdělání ve 3 oblastech: Parťáci?Soutěže s žáky základních škol, Tvorba propaganí brožury ve spolupráci s JHK a zaměstnavateli okresu a Speciální školení na podporu odbornosti žáků stavebních oborů.

 

Realizované projekty

Projekt Podpora prevence kriminality - KYBERŠIKANA

Realizace 2017

Projekt Bezpečné klima v českých školách

Realizace 2017

Projekt zahraniční spolupráce TANDEM

Realizace 2017

Projekt evropské unie - Mléko do škol

Projekt Směrem k modernímu a inovativnímu vzdělání (Towards modern and innovative education)

Cílem projektu určeného pro mládež vzdělávající se v oboru zdravotnictví a sociální péče bylo navázat úzkou spolupráci mezi partnerskými školami SOŠZ a SOU v Českém Krumlově a střední  školou Strednja zdravstvena šola ve Slovinském Hradci, prohlubovat jazykovou vybavenost žáků, rozvíjet schopnosti jazykové komunikace a rozvíjet kompetence k práci s informacemi v oblasti  komunikačních technologií (celá závěrečná zpráva zde).

Na tento projekt byla poskytnuta dotace  z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov ve výši 25 000,- Kč.
(Usnesení č. 174/RM10/2016)

 

Individuální projekt ostatní z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.

Číslo výzvy v informačním systému: 56

(viz dále...)

 

Individuální projekt ostatní z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.

Číslo výzvy v informačním systému: 57

(viz dále...)

 

Projekty Jihočeského kraje

Dotační program Podpora sportu reg.číslo 416-02-031

Projekt s názvem: Instalace automatických dveří s ovládáním čipy v prostoru před   tělocvičnou

Výměnou dveřní příčky se docílila vyšší bezpečnost proti vniknutí cizích osob z jedné části budovy do druhé. Zvýšila se bezpečnost užívání dveří v běžném provozu. Dveře jsou celoskleněné, automatické, posuvné, otevíratelné pomocí čipů s bezpečnostními prvky proti možnému úrazu.

 

Dotační program Podpora sportu reg.číslo 416-01-009

Projekt s názvem: Rekonstrukce. Výměna svrchního pláště podlahy tělocvičny Střední odborné školy  zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342.

Cílem projektu bylo zlepšení  podmínek pro školní tělovýchovu  a provozování rekreačního a výkonnostního sportu v budově SOŠZ a SOU Český Krumlov.

Zlepšení podmínek bylo dosaženo nahrazením poškozeného svrchního pláště za moderní  podlahovinu pro sportovní účely, která odpovídá současným normám.

Nový svrchní plášť tělocvičny má parametry protiskluznosti, je jednolitý a bezpečný.

Nový povrch splňuje normované požadavky na tepelně technické vlastnosti,  je bez škodlivých materiálů se sníženými nároky na údržbu a snižuje riziko úrazu.

Tyto práce byly financované částečně z uvedeného dotačního programu a částečně z IF školy.

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)
PRIORITNÍ OBLAST - KONKURENCESCHOPNOST REGIONÁLNÍ EKONOMIKY A TRHU PRÁCE, PODPORA ŽÁKŮA STUDENTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Žáci naší školy - obory Zedník, Tesař a Klempíř byli podpořeni v rámci dotačního programu Jihočeského kraje v uplynulých letech těmito částkami:

školní rok

částka Kč

2010/2011

16800,-

2011/2012

87000,-

2012/2013

185400,-

2013/2014

205100,-

2014/2015

219600,-

 

Rozvojový program MŠMT

Byl úspěšně ukončen rozvojový program: Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 Č.j.: MSMT – 1688/2015-1 a to nákupem plošiny pro zdravotně handicapované.

Ukončené projekty

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SOŠZ A SOU, ČESKÝ KRUMLOV

 

GRANTOVÝ PROGRAM ROZVOJ VENKOVA A KRAJINY
Podopatření -  Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách

Realizace: zpráva zde

 

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
Inovace výuky na střední škole prostřednictvím ICT


Výzva k podání nabídek (viz)
Další informace (viz)
Doplněk k výzvě (viz)
Projekt podpořen  z OPVK částkou 1 032 318,- Kč

SOŠZ a SOU Český Krumlov zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy uvedené v přiloženém přehledu. DUMy poskytnou autoři na požádání ostatním pedagogickým pracovníkům ze SŠ v ČR (viz).

Materiály bude možné též stáhnout na www.activucitel.cz.

 

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách 
2009- 2012 partnerství v projektu SZŠ Tábor
Projekt je zaměřen na zkvalitnění metod výuky v předmětu ošetřovatelství a ošetřování nemocných tím, že podporuje progresivní vyučovací metody a navrhuje nové moduly výukových mezioborových programů ICT. Moduly jsou zaměřeny na oblast zdravotnické praxe a umožní žákům prohloubit kompetence v oblasti ICT a získat nové kompetence ve vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím ICT. Zároveň umožní ověření získaných kompetencí v praxi zdravotnického zařízení. Informační leták zde...


 

  


 


 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801