2019/2020

Učíme se navzájem

Aktivizace potenciálu školy

Stipendijní příspěvek pro vybrané učební obory

Preventivní programy (MŠMT)

2018/2019

Účast v projektu APIV

INKLUZE V PRAXI

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který běží pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání, se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Toho chce dosáhnout především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost

Základní údaje: Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3
Typ projektu: Individuální projekt systémový
Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022
Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání. Více informací zde

 

Účast v projektu Pedagog 21. století – Učíme se navzájem

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I
Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.
Příjemce: Jihočeský kraj
Partner s finančním příspěvkem: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická
Termín realizace:1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Pedagog 21. století – Učíme se navzájem

Cíl: tvorba a ověření aktivit zaměřených současně na matematickou i čtenářskou gramotnost, aktivity jsou vnímány jako první krok k využití gramotností napříč dalšími předměty.
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci středních a základních škol a školských zařízenížáci 2. stupně základních škol (nestudijně zaměření a žáci v nematuritních oborech středních škol.
Zaměření aktivity: V první fázi projektu se učitelé středních škol a základních škol postupně zúčastní dvoudenního workshopu, který proběhne pod vedením odborníků a bude zaměřen na téma využitelné při tvorbě společných aktivit pro čtenářskou a matematickou gramotnost. Poté pedagogové společně připraví aktivity vhodné pro výuku matematické i čtenářské gramotnosti a střední školy pak ve výuce tyto aktivity pilotně otestují. Pro tvorbu aktivit je připravena elektronická individuální podpora pro každého z pedagogů, kteří se již zúčastnili workshopu.
Ve druhé fázi realizace projektu každá zapojená střední škola na základě připravených aktivit postupně zrealizuje 5 projektových dnů zaměřených na podporu čtenářské a matematické gramotnosti pro základní školu tak, že společně budou pracovat v týmech 1 žák SŠ a 2 žáci ZŠ. Na závěr proběhne společné závěrečné setkání - konference - na které proběhne zhodnocení jednotlivých aktivit, výměna zkušeností, předávání příkladů dobré praxe a setkání s dalšími kolegy.

Testování čtenářské a matematické gramotnosti: V této aktivitě je pro žáky prvních ročníků středního vzdělávání a 8. ročníků základního vzdělávání připraveno testování úrovně čtenářské a matematické gramotnosti, které bude zaměřeno nejen na zjištění aktuální úrovně, ale žákům také budou předány náměty, jak je možné se v každé z těchto oblastí zlepšit.

Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu

Ve školním roce 2018/2019 bude otevřen kroužek němčiny ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Goethe centrum. Kroužek bude pro žáky zdrama. Výuka bude probíhat hravou a pro žáky atraktivní formou, výuku vedou školení lektoři a lektorky.Součástí projektu je i navázání kontaktů s vybranou bavorskou školou a v rámci výuky dojde k setkání dětí obou zemí. Projekt je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.

Program pobytu v Českém Krumlově

Dotační program Jihočeského kraje - Podpora lyžařských výcvikových kurzů

Dotační program Jihočeského kraje - Podpora technického vzdělávání

Aktivizace potenciálu školy

SOŠZ a SOU Český Krumlov realizuje od 1. 1. 2018 projekt Aktivizace potenciálu školy, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008138 z OP VVV – Šablony pro SŠ a VOŠ I, číslo výzvy 02_16_035. Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj. Projekt zahrnuje personální podporu učitelů, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit.

OP VVV

Cesta k práci

Škola je zapojena do projektu Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů - CESTA K PRÁCI. Získejte práci, která vás bude nejen živit, ale především vám přinese osobní uspokojení. Je potřeba vycházet zejména ze schopností a předpokladů každého mladého člověka. Vrozené talenty získává dítě již v útlém věku a v průběhu života se nemění. Pokud mladý člověk již na začátku kariéry pochopí v čem je nejlepší, zkusí nasměrovat své úsilí, snahu a  svou pozornost a zájem správným směrem.

 

 

2017/2018

Podpora technického vzdělávání

DOTAČNÍ PROGRAM
(administrovaný Odborem evropských záležitostí)
PRIORITNÍ OBLAST – KONKURENCESCHOPNOST REGIONÁLNÍ EKONOMIKY A TRHU PRÁCE
PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

logo kraj

V rámci programu se žáci a pedagogové školy zapojují do aktivit na podporu technického vzdělání ve 3 oblastech: Parťáci?Soutěže s žáky základních škol, Tvorba propaganí brožury ve spolupráci s JHK a zaměstnavateli okresu a Speciální školení na podporu odbornosti žáků stavebních oborů.

 

Realizované projekty

Projekt Podpora prevence kriminality - KYBERŠIKANA

Realizace 2017

Projekt Bezpečné klima v českých školách

Realizace 2017

Projekt zahraniční spolupráce TANDEM

Realizace 2017

Projekt evropské unie - Mléko do škol

Projekt Směrem k modernímu a inovativnímu vzdělání (Towards modern and innovative education)

Cílem projektu určeného pro mládež vzdělávající se v oboru zdravotnictví a sociální péče bylo navázat úzkou spolupráci mezi partnerskými školami SOŠZ a SOU v Českém Krumlově a střední  školou Strednja zdravstvena šola ve Slovinském Hradci, prohlubovat jazykovou vybavenost žáků, rozvíjet schopnosti jazykové komunikace a rozvíjet kompetence k práci s informacemi v oblasti  komunikačních technologií (celá závěrečná zpráva zde).

Na tento projekt byla poskytnuta dotace  z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov ve výši 25 000,- Kč.
(Usnesení č. 174/RM10/2016)

 

Individuální projekt ostatní z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.

Číslo výzvy v informačním systému: 56

(viz dále...)

 

Individuální projekt ostatní z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.

Číslo výzvy v informačním systému: 57

(viz dále...)

 

Projekty Jihočeského kraje

Dotační program Podpora sportu reg.číslo 416-02-031

Projekt s názvem: Instalace automatických dveří s ovládáním čipy v prostoru před   tělocvičnou

Výměnou dveřní příčky se docílila vyšší bezpečnost proti vniknutí cizích osob z jedné části budovy do druhé. Zvýšila se bezpečnost užívání dveří v běžném provozu. Dveře jsou celoskleněné, automatické, posuvné, otevíratelné pomocí čipů s bezpečnostními prvky proti možnému úrazu.

 

Dotační program Podpora sportu reg.číslo 416-01-009

Projekt s názvem: Rekonstrukce. Výměna svrchního pláště podlahy tělocvičny Střední odborné školy  zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342.

Cílem projektu bylo zlepšení  podmínek pro školní tělovýchovu  a provozování rekreačního a výkonnostního sportu v budově SOŠZ a SOU Český Krumlov.

Zlepšení podmínek bylo dosaženo nahrazením poškozeného svrchního pláště za moderní  podlahovinu pro sportovní účely, která odpovídá současným normám.

Nový svrchní plášť tělocvičny má parametry protiskluznosti, je jednolitý a bezpečný.

Nový povrch splňuje normované požadavky na tepelně technické vlastnosti,  je bez škodlivých materiálů se sníženými nároky na údržbu a snižuje riziko úrazu.

Tyto práce byly financované částečně z uvedeného dotačního programu a částečně z IF školy.

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)
PRIORITNÍ OBLAST - KONKURENCESCHOPNOST REGIONÁLNÍ EKONOMIKY A TRHU PRÁCE, PODPORA ŽÁKŮA STUDENTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Žáci naší školy - obory Zedník, Tesař a Klempíř byli podpořeni v rámci dotačního programu Jihočeského kraje v uplynulých letech těmito částkami:

školní rok

částka Kč

2010/2011

16800,-

2011/2012

87000,-

2012/2013

185400,-

2013/2014

205100,-

2014/2015

219600,-

 

Rozvojový program MŠMT

Byl úspěšně ukončen rozvojový program: Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 Č.j.: MSMT – 1688/2015-1 a to nákupem plošiny pro zdravotně handicapované.

Ukončené projekty

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SOŠZ A SOU, ČESKÝ KRUMLOV

 

GRANTOVÝ PROGRAM ROZVOJ VENKOVA A KRAJINY
Podopatření -  Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách

Realizace: zpráva zde

 

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
Inovace výuky na střední škole prostřednictvím ICT


Výzva k podání nabídek (viz)
Další informace (viz)
Doplněk k výzvě (viz)
Projekt podpořen  z OPVK částkou 1 032 318,- Kč

SOŠZ a SOU Český Krumlov zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy uvedené v přiloženém přehledu. DUMy poskytnou autoři na požádání ostatním pedagogickým pracovníkům ze SŠ v ČR (viz).

Materiály bude možné též stáhnout na www.activucitel.cz.

 

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách 
2009- 2012 partnerství v projektu SZŠ Tábor
Projekt je zaměřen na zkvalitnění metod výuky v předmětu ošetřovatelství a ošetřování nemocných tím, že podporuje progresivní vyučovací metody a navrhuje nové moduly výukových mezioborových programů ICT. Moduly jsou zaměřeny na oblast zdravotnické praxe a umožní žákům prohloubit kompetence v oblasti ICT a získat nové kompetence ve vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím ICT. Zároveň umožní ověření získaných kompetencí v praxi zdravotnického zařízení. Informační leták zde...


 

  


 


 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801