ARCHIV NOVINEK

Maturitní zkouška se v roce 2023 

Povolené pomůcky k didaktickým testům - seznam zde

MZ 2023 PRAKTICKÁ SESTRA SOCIÁLNÍ ČINNOST
PÍSEMNÁ PRÁCE ČJL 11. dubna 2023 11. dubna 2023
PÍSEMNÁ PRÁCE NJ, AJ 12. dubna 2023 12. dubna 2023
SPOLEČNÁ ČÁST MZ rozpis viz Cermat rozpis viz Cermat
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 24. - 28. dubna 2023 9. - 11. května 2023
Přípravný týden 8. - 12. května 2023 22. - 26. května 2023
ÚSTNÍ ZKOUŠKA 16. - 19. května 2023 30. 5. - 1. 6. 2023

Přihlašování žáků k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2023

Žáky je nutné přihlásit do systému a rozsadit do učeben nejpozději do 15. prosince 2022. Od 15. 11. lze žáky přihlašovat, pokud v nejbližší době budete nepřítomni ve škole, informujte se o možnosti přihlášení u kolegy Mgr. Grabce.


Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období 2023 uskuteční 2.–5. května 2023.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 na období 2.–5. května 2023. Časový rozvh zkoušek (jednotné zkušební schéma) bude ministerstvem stanoven nejpozději do 15. ledna 2023.

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 zůstává rozdělena na dvě části: společnou a profilovou

Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.
Profilová část se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 3 povinných profilových zkoušek.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Přihlašování žáků
Formulář přihlášky žáci vyplní a odevzdají nejpozději 1. prosince 2022 (včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném termínu, tak ke zkoušce opravné i náhradní.
Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy.

 

Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky se konají pouze formou didaktického testu. Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující.
Zkoušku z cizího jazyka lze konat z následující nabídky cizích jazyků:

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Termíny konání didaktických testů
Didaktické testy se budou konat v období od úterý 2. května 2023 do pátka 5. května 2023. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2023.

Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části
Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek z nabídky určené ředitelem školy. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.
Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Písemná práce z českého jazyka a literatury
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut, z toho připadá 10 minut na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.
Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí
Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určuje ředitel školy maturitní seznam literárních děl, který je platný pro všechny žáky.
Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.
Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Písemná práce z cizího jazyka
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření dvou souvislých textů – první v minimálním rozsahu 150 slov, druhý v minimálním rozsahu 50 slov. Vypracování písemné práce trvá 80 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
Pro každý text pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí
Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Praktická zkouška
Pro praktickou zkoušku jsou stanovena  témata, z nichž si žák před konáním praktické zkoušky jedno vylosuje. Délka praktické zkoušky u oboru praktická sestra je 300 minut.
Praktická zkouška je zakončena ústní  zkouškou  k vylosovanému tématu v délce max. 15 minut.

Termíny konání zkoušek profilové části
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 16. května 2023 do 10. června 2023. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 3. dubna 2023.

Předměty pro profilovou část  
Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 podle § 79 odst. 3 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky takto:

Obor vzdělávání 51-43-M/03  Praktická sestra
Povinné zkoušky:
Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
Anglický jazyk nebo německý jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška
Ošetřovatelství a somatologie – ústní zkouška
Psychologie a komunikace – ústní zkouška
Ošetřování nemocných – praktická zkouška
Nepovinné zkoušky:
Somatologie a klinická propedeutika – ústní zkouška

 

Obor vzdělávání  75-41-M/01   Sociální činnost
Povinné zkoušky:
Přímá péče  o klienta – praktická zkouška
Řízení sociálních služeb – ústní zkouška
Povinně volitelné  zkoušky /povinná pouze 1 zkouška/:
Pedagogika – ústní zkouška
Psychologie a komunikace – ústní zkouška
Nepovinné zkoušky:
Pečovatelství – ústní zkouška
Metodika zájmových činností – ústní zkouška

 

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Maturitní četba 2022/2023 doc 107 kB 3.10.2022
Maturitní témata AJ 22/23 - prakt. sestra docx 16 kB 3.10.2022
Maturitní témata AJ 22/23 - soc. činnost docx 156 kB 3.10.2022
Maturitní témata NJ 22/23 doc 38 kB 30.11.2022
OSE maturitní okruhy docx 157 kB 12.10.2022
OSN maturitní okruhy docx 156 kB 12.10.2022
PE-SČ4 docx 159 kB 26.10.2022
pečovateltví - maturitní okruhy docx 158 kB 12.10.2022
PPK maturitní okruhy docx 156 kB 12.10.2022
PSK-SČ4 docx 157 kB 26.10.2022
PSK-SE4 docx 158 kB 26.10.2022
SOM a KLP maturitní okruhy docx 156 kB 12.10.2022
SPS-SČ4 docx 160 kB 26.10.2022
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801