ARCHIV NOVINEK

Třídní schůzky a informační odpoledne

 

 

Spolupráce s rodiči - Informace o prospěchu a docházce Vašich dětí

Umožňujeme rodičům přístup k údajům o prospěchu a docházcena Internetu. Login a heslo obdržíte od třídního učitele svého dítěte.

Nejběžnější formou komunikace s rodiči jsou informační odpoledne v 1. a 3. čtvrtletí školního roku, kde jsou projednávány informace o prospěchu a chování žáků. Závažnější problémy žáků jsou řešeny při individuálních jednáních rodičů s třídními učiteli, ředitelkou školy, příp. s dalšími vyučujícími. Probíhají po vzájemné domluvě jak na žádost rodičů, tak z podnětu učitelů.

Konzultace s pedagogickými pracovníky je možno dohodnout podle potřeby s využitím telefonických nebo emailových kontaktů. Škola poskytuje průběžné informace o klasifikaci v elektronické formě - bakaláři, rodiče každého žáka obdrželi přhlašovací jméno a heslo. Na přání rodičů škola podává detailní informace o klasifikaci žáka za určité období.
K informování rodičů o prospěchu a chování žáka slouží také žákovské knížky a studijní průkazy.

Škola každoročně organizuje Dny otevřených dveří určen především pro žáky 9. tříd, jejich rodiče a výchovné poradce škol ve spádové oblasti.

Každá ze tříd maturitního ročníku pořádá svůj maturitní ples, na závěr studia probíhá slavnostní vyřazení absolventů spojené s předáváním maturitních vysvědčení a výučních listů. Rodiče a veřejnost jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy.

Při škole je ustanoven Spolek rodičů a přátel školy. V šestičlenné Školské radě jsou rodiče zastoupeni dvěma zástupci.

V souvislosti s tragickými událostmi na střední škole ve Žďáře nad Sázavou škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků a ve smyslu § 29 školského zákona a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Opatření přijatá školou: Prověření a kontrola systému uzavírání vstupů do budov škol, dodržování pravidel bezpečného a kontrolovaného pohybu osob přes vstup při příchodu a odchodu žáků včetně dozoru zaměstnance u vchodu s cílem identifikovat cizí osoby a kontrolovat správné používání elektronických zabezpečovacích zařízení.

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801