Informace k zahájení a organizaci školního roku 2018/2019

Výuka  začíná v pondělí 3. září  v 7:50 v hlavní budově školy – Tavírna 342, Český Krumlov.

Podrobné informace o organizaci a průběhu výuky budou žákům i rodičům sděleny na schůzce ve čtvrtek 14. 6. 2018 v 16:00 hod. v budově školy na Tavírně.  Jste srdečně zváni.

Výuka probíhá na Tavírně 342 od 7:50 do nejčastěji 14:10 (jinak dle rozvrhu). Seznam učebnic a pomůcek naleznete na stránkách školy viz Škola/Přehled oborů/Studijní obory/Zdravotnický asistent/ /Důležité soubory/Učebnice. Na této stránce dole je odkaz se seznamem učebnic a pomůcek.

Školní jídelna je  přímo v budově Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov

Další informace:

 

Výsledky přijímacího řízení - Zdravotnický asistent

seznam přijatých žáků zde - Zdravotnický asistent (1. kolo přijímacího řízení)

seznam přijatých uchazečů - Zdravotnický asistent (2. kolo přijímacího řízení)

seznam přijatých uchazečů - Zdravotnický asistent (3. kolo přijímacího řízení)

 

Zveřejněním seznamu  uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí  uchazeče ke vzdělávání, uchazeč nebo zákonný zástupce potvrdí svůj  úmysl vzdělávat se v SOŠZ a SOU Český Krumlov.

Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 

Obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou

Obor vzdělávání  53-41-M/01 Zdravotnický asistent, čtyřleté denní studium

 

Kriteria přijímacího řízení:

1. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání: Na přihlášce musí být formulace Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.

2. Bodové hodnocení

Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1.  pololetí 9. ročníku ZŠ nebo v 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Za každé pololetí maximálně 20 bodů (max.  60 bodů)

Výpočet bodů za jedno pololetí:
průměrný prospěch 1,00 ...............................tj. 20 bodů
za každé zhoršení průměru o 0,01................ tj.- 0,1 bodu                        

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801