Přijímání ke vzdělávání se řídí § 59,60, 64 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

I. Obor vzdělávání  53-41-M/03 Praktická sestra, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 1 třída,  30 žáků.

 

II. Obor vzdělávání  75-41-M/01 Sociální činnost, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 1 třída,  30 žáků.

 

Sdělení pro uchazeče

Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 1. březnu 2019; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z oboru Český Jazyk a literatura  a písemného testu ze vdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Škola hodnocení jednotné zkoušky zapracuje v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem, hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče  60 %. 
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejpozději 28. dubna 2019.
Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801