Přijímací řízení - učební obory

seznam přijatých žáků zde - učební obory (1. kolo přijímacího řízení)

 

Zveřejněním seznamu  uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí  uchazeče ke vzdělávání, uchazeč nebo zákonný zástupce potvrdí svůj  úmysl vzdělávat se v SOŠZ a SOU Český Krumlov.

Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Vyhlášení dalšího kola  přijímacího řízení do 1. ročníku tříletých učebních oborů (studium zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem):

Přijímací řízení pro denní formu studia bez přijímací zkoušky (délka studia 3 roky) se uskuteční u těchto oborů:

53-41-H/01 Ošetřovatel/ka

65-51-H/01 Kuchař- číšník

66-51-H/01 Prodavač

33-56-H/01 Truhlář

36-67-H/01 Zedník

23-55-H/01 Klempíř

36-64-H/01 Tesař

Přihlášky zasílejte nebo osobně doručte  na adresu sídla školy do 31. 5. 2018. Termín přijímacího řízení a oznámení výsledků: 1. 6. 2018 14.00 hodin

 

Vyhlášení  přijímacího řízení pro zkrácenou formu  studia  učebních oborů (studium zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem) bez přijímací zkoušky:

Určeno pro absolventy čtyřletého středního vzdělávání úspěšně ukončeného maturitní zkouškou nebo uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vdělávání.

Pro školní rok 2018/2019 se zkrácená forma studia vztahuje na tyto obory:

65-51-H/01 Kuchař- číšník

66-51-H/01 Prodavač

33-56-H/01 Truhlář

36-67-H/01 Zedník

23-55-H/01 Klempíř

36-64-H/01 Tesař

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Obory vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem (tříleté)

Obor vzdělávání 53 - 41- H/01 Ošetřovatel/ka, denní studium

Obor vzdělávání 66 - 51- H/01 Kuchař- číšník, denní studium

Obor vzdělávání  66 - 51- H/01 Prodavač/ka, denní studium

Přijímací zkouška se nekoná.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená praktickým lékařem na přihlášce).

Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí  předposledního  ročníku a  1. pololetí posledního ročníku vzdělávání

 

Obory vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou (dvouleté)

Obor vzdělání 75 - 41- J/01 Pečovatelské služby, denní studium

Přijímací zkouška se nekoná.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená praktickým lékařem na přihlášce).

Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí  předposledního  ročníku a  1. pololetí posledního ročníku vzdělávání

 

Obory vzdělávání ve stavebnictví zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem (tříleté)

Obor vzdělávání  36-67-H/01 Zedník, denní studium

Obor vzdělávání  33-56-H/01  Truhlář, denní studium

Obor vzdělávání  36-64-H/01  Tesař, denní studium

Obor vzdělávání  23-45-H/01 Klempíř, denní studium

Přijímací zkouška se nekoná.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená praktickým lékařem na přihlášce).

Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí  předposledního  ročníku a  1. pololetí posledního ročníku vzdělávání

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801