Kariérové poradenství

Tvoje kariéra může odstartovat již na střední…

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života. Jsou to mj. aktivity realizované ve školách, které mají pomoci studentům ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce.

Kariérové poradenství na škole je zaměřeno na podporu žáků při hledání vhodné volby kariérové dráhy a propojení školy se zaměstnavateli regionu.

Kariérový poradce:

Ing. Marcela Dominová – pro stavební obory a obory služeb
Mgr. Eva Malíková – pro zdravotnické a sociální obory

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 14:15 – 16:00
Konzulatční hodiny pro rodiče: dle domluvy

Kontakty:
dominova@zdravkack.cz, 383134802
malikova@zdravkack.cz, 382134804

Kromě kariérových poradců se pro pomoc a poradenství v oblasti řešení práce, školního neúspěchu, následného studia  a kariéry žáci mohou obracet na výchovnou poradkyni Mgr. Evu Matoušovou, metodičku prevnce Mgr. Moniku Hejnovou, školního speciálního pedagoga Mgr. Nerudovou a samozřejmě všechny třídní učitele a všechny ostatní pedagogy.

Škola žákům nabízí a zajišťuje:

 

Kariérovým poradenstvím se zabývají především organizace a instituce v rámci resortu MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), ale i řada soukromých subjektů.
Jsou to například:

Centrum kariérového poradenství  

Zajišťuje přímé poradenství pro volbu vzdělávací a profesní dráhy, informace o oborech a školách, situaci na trhu práce v oblasti nabídky a poptávky po kvalifikacích, uplatnitelnosti absolventů škol. Centrum je určené pro všechny klienty řešící problém své vzdělávací dráhy. Zejména pak pro klienty, kteří předčasně opustili formální vzdělávání, pro osoby se zdravotním postižením, ze sociálně vyloučených rodin, pro minority, pro rizikové skupiny mladistvých s nízkými studijními aspiracemi a s vysokým rizikem předčasného odchodu ze školy i pro žáky, kteří skutečně vzdělávací systém předčasně opustili.
Kontakty:  www.infoabsolvent.cz, http://www.nuv.cz/p/ckp

Národní informační centrum pro mládež (NICM)

působící v rámci NÚV poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace v oblasti vzdělávání v ČR a zahraničí, cestování, volného času atd. Je zároveň zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní informační centra pro mládež v České republice.
Kontakty: www.nuv.cz, www.nicm.cz

Dům zahraničních spolupráce (DZS)

je příspěvková organizace, zřízená MŠMT a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 
Kontakty: www.dzs.cz, www.euroguidance.cz

Vysokoškolské poradny

zajištují poradenství studijní či studijně orientační pro středoškoláky - uchazeče o vysokoškolské studium, které jim má pomoci vybrat vysokou správnou školu

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP)

PPP participují na vzdělávacím procesu dětí a žáků zvláště v těch případech, kdy je vzdělávací proces znesnadněn. Hlavní součástí jejich činnosti je přímá práce s dětmi, žáky a jejich rodiči, a to jak formou individuální péče, tak formou skupinové práce s dětmi a žáky. Kariérové poradenství poskytované PPP vychází z pedagogicko-psychologické diagnostiky schopností, osobnostních charakteristik, zájmů a dalších individuálních předpokladů vhodné vzdělávací a profesní dráhy žáků.
Kontakt PPP v Českém Krumlově:

Speciálně pedagogická centra (SPC) 

jsou zřizované MŠMT, kraji, obcemi, soukromými nebo církevními subjekty většinou jako organizační součást speciální školy nebo školského zařízení. Cílovou skupinou SPC jsou děti a mládež se zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a poruchami komunikace, kterým SPC poskytují komplexní poradenské služby včetně kariérového poradenství.

Střediska výchovné péče (SVP) 

jsou zřizované MŠMT jako organizační součást školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy (většinou diagnostických ústavů). SVP poskytují služby kariérového poradenství jako součást preventivně výchovné péče o děti a mládež s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, pokud u nich nebyla soudem nařízena ústavní nebo ochranná výchova.

Informační centra pro mládež (ICM)

jsou místa, která působí při nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží nebo při domech dětí a mládeže. Hlavním cílem ICM je poskytovat vyčerpávající informace o vzdělávacích možnostech pro všechny věkové kategorie. Informace jsou poskytovány zdarma, diskrétně a anonymně a podle zásad Evropské charty informací pro mládež.

Úřad práce

Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV (www.portal.mpsv.cz)) a Úřad práce ČR. Mezi hlavní činnosti úřadu práce patří zejména: pracovně profesní poradenství směřující k volbě povolání, zaměstnání či vzdělávání i k řešení dalších problémů souvisejících s pracovním procesem, s uplatněním na trhu práce i s nezaměstnaností zprostředkování zaměstnání doporučování a zprostředkování rekvalifikací poradenství a zprostředkování zaměřené na profesní uplatnění v zemích Evropské unie (tzv. systém EURES) vytváření pracovních příležitostí pro občany znevýhodněné na trhu práce vyplácení finančních dávek nezaměstnaným uchazečům o práci kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti průzkumy a analýzy trhu práce spolupráce s různými místními a regionálními partnery (např. školy, zaměstnavatelé, správa sociálního zabezpečení, krajský úřad aj.) Činnost Úřadu práce ČR a jeho služby občanům jsou stanovené zákonem o zaměstnanosti. Každý občan má právo na bezplatné informační a poradenské služby Úřadu práce. Zvláštní statut a z toho vyplývající práva (ale i povinnosti) má „uchazeč o zaměstnání“.

Poradenství pro volbu povolání

Úřad práce ČR, je organizován do 14 krajských poboček a dále do více než 200 kontaktních pracovišť v jednotlivých regionech České republiky. Některé z těchto kontaktních pracovišť se věnují také poskytování kariérového poradenství, včetně služeb pro školy, žáky a rodiče žáků, souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy. Dříve se tato poradenská centra jmenovala Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS), toto označení však již mnohé nepoužívají.

Poradenství poskytované kontaktními pracovišti ÚP ČR je určeno všem zájemcům, kteří se rozhodují o své profesní a vzdělávací orientaci, především žákům na konci základní školy.

Poradenství nemusí být pouze individuální, ale i skupinové, v němž klienti získávají nejen rady a informace, ale společně jsou navigováni k přemýšlení o své profesní orientaci, o tom, co je pro jejich volbu důležité, jak mají jednotlivé informace hodnotit, jak se podle nich rozhodovat.

Na kontaktním pracovišti ÚP ČR je k dispozici mnoho různých informačních zdrojů:

Popisy povolání
Videoklipy o povoláních 
Informační příručky o školách a oborech vzdělání
Propagační brožury a letáky jednotlivých škol
Počítačové programy pro volbu povolání a pro výběr ze vzdělávací nabídky

Zprostředkování zaměstnání

Občané, kteří přišli o své zaměstnání, kterým hrozí propuštění ze zaměstnání, nebo i čerství absolventi škol, kterým se nedaří najít zaměstnání, mohou využít zprostředkovatelských služeb Úřadu práce ČR. Musí ovšem přitom dodržovat předepsané podmínky.

Úřad práce shromažďuje údaje o volných pracovních místech nahlášených zaměstnavateli a při zprostředkování zaměstnání porovnává předpoklady a schopnosti uchazeče o zaměstnání s požadavky zaměstnavatele.

 

Pokud se chcete nechat „otestovat“ odborníkem
(škola nemá vlastního školního psychologa) navštivtě některé z pracovišť bilanční diagnostiky a psychologického poradenství.

Pokud chcete pracovat v zahraničí
začněte nejdříve obecnými radami, které najdete na internetu z ověřených stránek, vše si následně ověřte na příslušných institucích, zjistěte si zkušenosti dobrých známých.
http://www.europass.cz/chystas-se-pracovat-v-zahranici-kde-hledat-praci-a-jak-zadat-o-zamestnani/
tps://www.finance.cz/499213-prace-zahranici/

 

STATUS STUDENTA

Status studenta 2018 - do kdy jste studenty po maturitní zkoušce?
Více informací na: http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2018-do-kdy-jste-studenty-po-ma#ixzz56tDxn9Xc

infoabsolvent.cz
kampomaturite.cz

 

Spolupráce školy se Společností pro rozvoj lidských zdrojů v Českých Budějovicích  - Cesta k práci

Škola je zapojena do projektu JHK - CESTA K PRÁCI. Získejte práci, která vás bude nejen živit, ale především vám přinese osobní uspokojení. Je potřeba vycházet zejména ze schopností a předpokladů každého mladého člověka. Vrozené talenty získává dítě již v útlém věku a v průběhu života se nemění. Pokud mladý člověk již na začátku kariéry pochopí v čem je nejlepší, zkusí nasměrovat své úsilí, snahu a  svou pozornost a zájem správným směrem.

Webové stránky nabízející či zprostředkující zaměstnání:

www. jobs.cz
www.prace.cz
www.uradprace.cz 

V přiložených souborech jsou nabídky zaměstnání adresované žákům - absolventům školy.

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Burzy práce pdf 416 kB 21.3.2017
Hotel Asten pdf 550 kB 21.3.2017
Nabídka pracovních pozic - Hotel Růže, Old Inn pdf 445 kB 29.3.2017
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801