Výsledky přijímacího řízení - Zdravotnický asistent

seznam přijatých žáků zde - Zdravotnický asistent (1. kolo přijímacího řízení)

seznam přijatých uchazečů - Zdravotnický asistent (2. kolo přijímacího řízení)

seznam přijatých uchazečů - Zdravotnický asistent (3. kolo přijímacího řízení)

 

Zveřejněním seznamu  uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí  uchazeče ke vzdělávání, uchazeč nebo zákonný zástupce potvrdí svůj  úmysl vzdělávat se v SOŠZ a SOU Český Krumlov.

Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019  do oboru vzdělávání zdravotnický asistent na den 31. 5. 2018

Uchazeči jsou povinni předat vyplněnou a podepsanou přihlášku do 31.5. 2018 na adresu  SOŠZ a SOU Český Krumlov, Tavírna 342.

Přijímací zkouška organizovaná školou (nejedná se o jednotnou přijímací zkoušku) se koná pro maturitní obor 53 - 41- M/01 Zdravotnický asistent dne 31. 5. 2018 od 9.00 hodin v budově školy , místnost 200, 1. patro. Školní přijímací zkouška se koná formou testu z českého jazyka a z matematiky v rozsahu učiva základní školy. K přijímací zkoušce si přineste psací potřeby, rýsovací potřeby.

Termín oznámení výsledků: 1. 6. 2018 14.00 hodin

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení dalšího kola  přijímacího řízení do 1. ročníku tříletého učebního oboru Ošetřovatel/ka (studium zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem):

Přijímací řízení pro denní formu studia boru 53-41-H/01 Ošetřovatel/ka  je bez přijímací zkoušky (délka studia 3 roky).

Přihlášky zasílejte nebo osobně doručte  na adresu sídla školy do 31. 5. 2018. Termín přijímacího řízení a oznámení výsledků: 1. 6. 2018 14.00 hodin

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou

Obor vzdělávání  53-41-M/01 Zdravotnický asistent, čtyřleté denní studium

Termín jednotné přijímací zkoušky – 12. a 16. dubna 2018

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - 10. a 11. května 2018

Kriteria přijímacího řízení:

1. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání: Na přihlášce musí být formulace Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.

2. Bodové hodnocení

Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1.  pololetí 9. ročníku ZŠ nebo v 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Za každé pololetí maximálně 20 bodů (max.  60 bodů)

Výpočet bodů za jedno pololetí:
průměrný prospěch 1,00 ...............................tj. 20 bodů
za každé zhoršení průměru o 0,01................ tj.- 0,1 bodu                        

3. Výsledek jednotné přijímací zkoušky: Písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)

4. Celkový maximální počet bodů je 160.

Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů

V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky.

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 30 žáků.

Stanovení termínů konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018 zde

Časový rozvrh didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2018 zde

Jednotná přijímací zkouška u žáků cizinců

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího obsahu Český jazyk a literatura.Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělávání.

 


 

 

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801