Výsledky přijímacího řízení - nematuritní obory

seznam přijatých žáků zde

Zveřejněním seznamu  uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí  uchazeče ke vzdělávání, uchazeč nebo zákonný zástupce potvrdí svůj  úmysl vzdělávat se v SOŠZ a SOU Český Krumlov.

Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 na den 9. 5. 2018

Uchazeči jsou povinni předat vyplněnou a podepsanou přihlášku do 4. 5.  2018 na adresu  SOŠZ a SOU Český Krumlov, Tavírna 342.

 

Přijímací zkouška organizovaná školou (nejedná se o jednotnou přijímací zkoušku) se koná pouze na maturitní obor 53 -41- M/01 Zdravotnický asistent dne 9. 5. 2018 od 9.00 hodin.v budově školy , místnost 200, 1. patro. Školní přijímací zkouška se koná formou testu z českého jazyka a z matematiky v rozsahu učiva základní školy. K přijímací zkoušce si přineste psací potřeby, rýsovací potřeby.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou

Obor vzdělávání  53-41-M/01 Zdravotnický asistent, čtyřleté denní studium

Termín jednotné přijímací zkoušky – 12. a 16. dubna 2018

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - 10. a 11. května 2018

Kriteria přijímacího řízení:

1. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání: Na přihlášce musí být formulace Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.

2. Bodové hodnocení

Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1.  pololetí 9. ročníku ZŠ nebo v 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Za každé pololetí maximálně 20 bodů (max.  60 bodů)

Výpočet bodů za jedno pololetí:
průměrný prospěch 1,00 ...............................tj. 20 bodů
za každé zhoršení průměru o 0,01................ tj.- 0,1 bodu                        

3. Výsledek jednotné přijímací zkoušky: Písemný test z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů)

4. Celkový maximální počet bodů je 160.

Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů

V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky.

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 30 žáků.

Stanovení termínů konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018 zde

Časový rozvrh didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2018 zde

Jednotná přijímací zkouška u žáků cizinců

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího obsahu Český jazyk a literatura.Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělávání.

 

Obory vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem (tříleté)

Obor vzdělávání 53 - 41- H/01 Ošetřovatel/ka, denní studium

Obor vzdělávání 66 - 51- H/01 Kuchař- číšník, denní studium

Obor vzdělávání  66 - 51- H/01 Prodavač/ka, denní studium

Přijímací zkouška se nekoná.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená praktickým lékařem na přihlášce).

Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí  předposledního  ročníku a  1. pololetí posledního ročníku vzdělávání

 

Obory vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou (dvouleté)

Obor vzdělání 75 - 41- J/01 Pečovatelské služby, denní studium

Přijímací zkouška se nekoná.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená praktickým lékařem na přihlášce).

Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí  předposledního  ročníku a  1. pololetí posledního ročníku vzdělávání

 

Obory vzdělávání ve stavebnictví zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem (tříleté)

Obor vzdělávání  36-67-H/01 Zedník, denní studium

Obor vzdělávání  33-56-H/01  Truhlář, denní studium

Obor vzdělávání  36-64-H/01  Tesař, denní studium

Obor vzdělávání  23-45-H/01 Klempíř, denní studium

Přijímací zkouška se nekoná.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená praktickým lékařem na přihlášce).

Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí  předposledního  ročníku a  1. pololetí posledního ročníku vzdělávání

 

 

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801