Školská rada

Školská rada při Střední odborné škole zdravotnické a Středním odborném učilišti byla zřízena dne: 1. 9. 2008 usnesením Rady Jihočeského kraje č. 750/2008 RK

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích program
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy
  • projednává inspekční zprávy
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli

Rada Jihočeského kraje vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady naší školy a jmenovala členy - zástupce zřizovatele : Mudr. Jindřicha Floriána a Tomáše Zunta.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci zvolili za své zástupce:     
                                               Lenku Kavkovou
                                               Janu Zelenkovou
Pedagogičtí pracovníci zvolili za své zástupce:                                             
                                               Mgr. Marcelu Dominovou
                                               Mgr. Janu Wimmerovou
 

Školskou radu můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu předsedkyně  Mgr. Jany Wimmerové  wimmerova@zdravkack.cz

Volby členů školské rady Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov, Tavírna 342 se uskuteční 20. 4 2017

Postup voleb je dán Volebním řádem školské rady při základních školách, středních školách, konzervatoři a vyšších odborných školách (SM 114/RK – změna č. 3) vydaný Jihočeským krajem s účinností od 1. 9. 2015 (dále jen volební řád), který je zveřejněn na webových stránkách kraje.

Přípravu voleb organizačně zajišťuje přípravný výbor ve složení: Mgr. Jana Wimmerová, Mgr. Marcela Dominová, Lenka Kavková, Jana Zelenková, MUDr. Jindřich Florián, Tomáš Zunt

Výsledky voleb do školské rady zde


© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov