23-55-H/01 - Klempíř

Název ŠVP: Klempíř

Délka studia:  3-leté denní studium
Podmínky přijetí:   učební obor je určen pro chlapce,
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je střední odborné s výučním listem,  
studium je zakončeno závěrečnou zkouškou 
(písemná, praktická a ústní část z odborných předmětů)                                 

Uplatnění absolventa:
Absolvent oboru Klempíř se uplatní ve stavebních firmách v povolání klempíř, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní zpracování jemných plechů a profilů, zhotovování a opravu stavebních klempířských výrobků a konstrukcí v povoláních a pozicích stavební klempíř. Zároveň má základní vědomosti o zednických pracích na pozemních stavbách a o činnostech souvisejících s prací klempíře. 

Organizace výuky:
Vzdělávací proces se uskutečňuje ve třech rovinách, ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. Vlastní vyučování se v rozvrhu žáků střídá v týdenních cyklech. Týden probíhá teoretické vyučování všeobecných a odborných předmětů - výuka probíhá v učebnách budovy na Tavírně 342 a Pod  Kamenem  167, a týden praktické vyučování.

Praktická výuka žáků probíhá pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku na dílnách a především formou produktivní práce – tj.  v provozních podmínkách staveb u konkrétních zákazníků.  Tyto práce jsou pro žáky zajímavější, je vidět výsledek  jejich práce, jsou motivováni  odměnami, které škola žákům přiznává podle předem stanovených kritérií, ale hlavně jsou žáci lépe připraveni na budoucí povolání. 

Soubory připojené k této stránce

Seznam učebnic pdf 594 kB 15.6.2017
Učební plán KL pdf 203 kB 17.10.2016

© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov