7. 6. 2013 Dobrovolníci pomáhají středisku rané péče na 1/2marathonu v Českých Budějovicích
Středisko rané péče byla jedna z pořádajících organizací půlmarathonu v Českých Budějovicích, jíž při realizaci pomohla Marie Peterková z bývalé SP4 a Ondřej Čada a Kateřina Rozsárová z SP2. Pomoc byla o to cennější, že byla poskytnuta rychle a ve volném čase. Děkujeme a doufáme, že si svou empatii a vstřícnost udržíte i nadále.

3. – 14. 6. souvislá praxe SP2
V těchto dnech probíhá souvislá praxe studentů 2. ročníku oboru sociální činnost, která bude trvat celkem 10 pracovních dní. Žáci si mohli vybrat v rámci regionu zařízení, kde chtějí svou první praxi absolvovat; zajímavostí je i to, že převážná část si vybrala zařízení, která pečují o seniory. Dále bychom je našli např. v Arpidě či Empatii v Českých Budějovicích, nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Kaplici, v pedagogicko psychologické poradně v Českém Krumlově, na středisku probační a mediační služby, v dětském Domově v Horní Plané i jinde.
Děkujeme sociálním partnerům za to, že věnovali našim žákům svůj čas a energii.

3. 6. 2013 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na zámku

Srdečně zveme všechny absolventy a jejich blízké do Maškarního sálu na zámek v Českém Krumlově, kde proběhne od 18.00 hodin slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Kromě krásných prostor s freskami se můžete těšit na hudební vystoupení, které si mimo jiné připravili žáci SP2.

20. – 23. 5. 2013 Maturitní týden SP 4
Od pondělka proběhly ústní maturitní zkoušky – obhajoba praktických maturitních prací, ústní část zkoušek z českého, anglického a německého jazyka a z profilových částí: povinné ze sociální péče a práva, vybírat studenti mohli z bloku sociální politika a veřejná správa, či základy pedagogiky, psychologie a rodinná výchova nebo základy komunitní práce, romistiky a multikulrní soužití.
Velmi nás potěšila vyznamenání Marie Peterkové a Jiřího Vítovce.

16. května Active Citizens – závěrečná zpráva k projektu
Dnes studenti SP2 sumarizovali závěrečnou zprávu k projektu Active Citizens .- Máme si co dát, na němž pracovali po celý rok a podíleli se na něm i starší spolužáci z SP 4. Snažili se zformulovat, jak dosáhli cílů vytýčených v projektové žádosti a celkově se ohlédli za  jeho průběhem. Nezbytnou reflexí do budoucna byly i drobné nedostatky při realizaci a plán, jak se jim napříště vyhnout.

pomoc Domu dětí a mládeže při organizaci Dne dětí
Dobrovolníci se přihlásili k pomoci při organizování Dne dětí 1. 6. 2013, kdy dvojice dobrovolníků připravili hry a soutěže pro mladší děti ve spolupráci s DDM Český Krumlov. Ochotu Markéty Kuderové, Terezy Přádové, Ondřeje Čady, Denisy Kropáčkové, Marie Janyové a Vandy Hodáčové oceňujeme i přesto, že povodně nedovolily, aby akce zdárně proběhla v naplánovaném termínu.

14. května Active Citizens – Den matek v klubu seniorů Větřní
Na žádost Klubu seniorů ve Větřní jsme připravili kulturní a aktivizační program v rámci oslav Dne matek. V restauraci Slávie se sešlo cca 50 těšících se maminek, tetiček a babiček, jimž zazpívaly děti z mateřské a základní školy Větřní a zástupci obce jim předali květiny.
Naši žáci vystoupili s pásmem písní včetně vlastního hudebního doprovodu,  vytvořili plakát s citáty o mateřství a připravili si audiokvíz – pásmo ukázek lidových a dechových písniček, které si na závěr společně zazpívali.
Velmi nás potěšil „Děkovný certifikát“, kde se mimo jiné píše: _Zvlášť oceňujeme, že si sami dokážete vymyslet program a soutěže pro naše povzbuzení. Opět jste donutili naše již někdy pohodlné mozkové závity provětrat. Přesto, že jsme dříve narození, tak těmito vašimi soutěžemi se vracíme do doby, kdy nám bylo o nějaký pátek méně. Je nám s Vámi vždy dobře.“

30. dubna Kouzelný Krumlov
Připojili jsme se k ostatním školám a neziskovým organizacím, abychom veřejnosti představili naše studijní a učební obory v příjemném prostředí Pivovarské zahrady. Obsadili jsme celkem 3 stánky, kde žáci oboru sociální činnost představovali některé pomůcky pro osoby se zdravotním postižením, např. pexeso či člověče nezlob se pro nevidomé, zájemci měli možnost vyzkoušet si značné omezení hybnosti za pomoci sady simulující smyslový a tělesný handicap, připravena byla též jízda na invalidním vozíku a informace o oboru přímo od našich studentů. K nahlédnutí byla též kronika projektu pro seniory Active citizens – Máme si co dát a fotografie z oborových akcí. Prezentovali se i žáci oboru truhlář – měli připravené výrobky, děti i dospělí si mohli vyzkoušet na dřevo vypálit obrázky. Kuchaři – číšníci nabízeli za symbolickou cenu přípravu míchaných nápojů alkoholických i nealkoholických, zdravotničtí asistenti umožnili změření krevního tlaku či vypočítání BMI indexu.

17. - 18. 4. Školení a prezentace Active Citizens – Máme si co dát v Praze
V těchto dnech končí první část našeho projektu, proto se studentky SP 2 Denisa Kropáčková a Marie Janyová vydaly za doprovodu učitelky Halky Jánové do Prahy, aby na „tržišti projektů“ předvedly výsledky několikaměsíčního snažení – vezly s sebou ukázky balení dárků, fotografie z projektu, propagační materiály i naši nově založenou kroniku. Též si připravily elektronickou prezentaci projektu, všem zájemcům srozumitelně a ochotně vysvětlovaly naše záměry a popisovaly nově získané zkušenosti.

8. 4. Active citizens – kronika
Vzhledem k blížícímu se školení k projektu AC – Máme si co dát spojenému s prezentací našeho projektu jsme se rozhodli vytvořit kromě elektronické prezentace i  kroniku projektu. Děkujeme za spolupráci zejména Elišce Ježkové,  Majdě Janyové a Denise Kropáčkové i všem dalším, kteří se podíleli na jejím vzniku.

4. 4. Den zdraví
Na naší škole se již stalo tradicí společně oslavit Den zdraví. Obor sociální činnost připravuje obvykle skupinové aktivity v tělocvičně – letos si druháci připravili možnost  otestovat chuťové buňky a tzv. čichovou paměť – spolužáci ochutnávali různé potraviny, ovšem se zavázanými očima a určovali, o jakou surovinu se jedná. Dále si zájemci mohli vyzkoušet, co je pravděpodobně čeká za několik desítek let, až jejich organismus bude opotřebovanější – úkolem bylo projít stanovenou trasu s omezením hybnosti rukou a nohou, s omezeným zrakovým a sluchovým vnímáním. Řada spolužáků byla překvapena obtížností úkolu. Využili jsme též náš nový invalidní vozík – opět byla připravena trasa a úkolem bylo projet ji co nejrychleji a nejobratněji.

15. 3. Odevzdání praktických maturitních prací SP 4
V pátek 15. 3. 2013 vyvrcholí několikaměsíční snaha studentů  odevzdáním praktické maturitní práce, jejíž téma si vybrali na podzim. Uplatnili zde své teoretické vědomosti i praktické dovednosti, jako je např. nalezení grantové výzvy a vytvoření grantové žádosti, vč. sestavení rozpočtu; budou je též prokazovat při prezentaci a obhajobě svých prací v květnu

Muzikál Pomáda
Ve čtvrtek 7. 3.  jsme se vypravili do Prahy na muzikál Pomáda. Děj nás zavedl do střední školy Rydell v padesátých letech. Danny Zucco, žák posledního ročníku, se po prázdninách opět setkává se svými kamarády. Ohromí je líčením svého milostného dobrodružství u moře. Mezi dívkami se objevuje nová žákyně Sandy. I ona se pochlubí svým prázdninovým setkáním s fantastickým chlapcem, s nímž prožila krásný milostný příběh. Když se „letní milenci“ náhle setkají na Rydellu tváří v tvář, téměř ztratí dech. Jenomže láska v novém prostředí školy a spousty kamarádů má úplně jiná pravidla než na osamělé mořské pláži.


Beseda ergoterapie  - návštěva studentek Univerzity Karlovy
12. 2. 2013  - dnes navštívily naši školu dvě studentky Univerzity Karlovy, aby seznámily letošní maturanty ze ZA4 a SP4 s možností studovat bakalářský obor Ergoterapie. Popsaly význam ergoterapie, požadavky na přijetí ke studiu, průběh studia i praxe. Na závěr setkání řešili studenti obrazový kvíz, týkající se kompenzačních pomůcek.

Psychologická soutěž
V lednu proběhlo školní kolo psychologické soutěže, tentokrát na téma Hodnoty a životní styl. Práce dosáhly vysoké kvality předchozích ročníků, kdy se v krajském i celostátním kole umístili letošní maturanti ze třídy SP4 Marie Peterková a Jiří Vítovec, kteří zasedli jako porotci letošní soutěže.

Program Active citizens – Máme si co dát
Naše škola se zapojila do projektu Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně realizují organizace  British Council a Člověk v tísni, o.p.s. – program Varianty. Cílem je vzdělávání učitelů a studentů, rozvoj škol jako center komunitního života a tvorba nové metodiky. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V současné době je do projektu zapojeno 14 středních škol z celé republiky.
Jedna z prvních fází projektu byla zmapování místní komunity a identifikace jejích potřeb. Pro tento účel studenti ze třídy SP vytvořili jednoduchý dotazník, s nímž oslovovali občany města i jeho návštěvníky z bližšího okolí. Na základě získaných informací si vybrali pro zahájení projektu práci se seniory, která je jim blízká i z hlediska zaměření oboru, který studují. Ze svého středu vybrali studentský tým, který ve spolupráci s ostatními organizuje jednotlivé aktivity. Ze třídy SP4 byla vybrána Marie Peterková, Tereza Ballová, ze třídy SP2  Marie Janyová, Markéta Kuderová a Klára Košková.
V říjnu proběhlo v Českém ráji třídenní školení k projektu, kterého se za náš školní tým zúčastnila Marie Janyová a Tereza Ballová. Měli možnost dotázat se na nejasnosti v metodice projektů a intenzivně se věnovali procesu přípravy projektů. Po jejich návratu jsme společně stanovili jako téma práci se seniory pod názvem Máme si co dát a rozpracovali konkrétní úkoly včetně sestavení rozpočtu.Vytipovali jsme zařízení pro seniory v regionu, které jsme oslovili s nabídkou spolupráce a dohodli jsme se na přípravě kulturního vystoupení, předvedení možnosti, jak krásně zabalit dárek pro své blízké a aktivizačních činnostech. Oslovili jsme i své spolužáky z jiných oborů – kuchař číšník, prodavač, zdravotnický asistent, aby se do projektu též zapojili. Kuchaři nám připravili těsto, upekli perníčky, zdravotničtí asistenti je nazdobili. Připravili jsme přáníčka a drobné dárky.
5.12. se vydala Mikulášská družina potěšit drobnými dárky a besídkou do nemocnice, Domova pro seniory Kaplice, pracoviště Český Krumlov a zařízení Wágnerka.  Role čertů, andělů a Mikuláše se zhostili studenti a studentky ze tříd SP2 a ZA3.
12. 12. pokračujeme další částí, tentokrát v Klubu seniorů ve Větřní. Pod vedením Mgr. Kubákové je připraveno kulturní vystoupení, žáci naší školy vyrobili drobné pozornosti a připravili si několik aktivizačních činností. Největší zájem byl o vánoční bingo oceněné diplomem a vánoční kvíz.
17. 12 - 21. 12. jsme navštívili zařízení pro seniory v regionu - Domov důchodců v Horní Plané, Domov důchodců Kaplice - pracoviště Český Krumlov a zařízení Vágnerka a potěšili klienty s hudebním vystoupením, drobnými dárky, ukázkami slavnostního balení a zajímavými aktivizačními činnostmi. Děkujeme i studentům dalších oborů za přípravu perníčků, přáníček a přispění ke zdárnému průběhu projektu. Poděkování patří i všem pedagogům, kteří se na realizaci podíleli.


 
 
 
 
Sbírka Život dětem
Do ulic vyrazili 6. prosince studenti a studentky třídy SP2, aby pomohli při organizaci tradiční sbírky Život dětem. Prodejem přívěsku se srdíčkem a žetonem za 35 Kč, pravítkem za 30 Kč nebo magnetkou s obrázkem za 30 Kč můžete podpořili ověřený projekt pomáhající se začleněním do života handicapovaným dětem a jejich rodinám. více na www.zivotdetem.cz

 

 

 


© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov