Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně na naší škole se zabývá

 • řešením individuálních problémů žáků

 • individuálním přístupem a pomocí žákům se specifickými poruchami učení nebo jiným zdravotním problémem

 • pomocí v adaptaci žáků základních škol při přechodu na nový typ školy

 • spoluprácí se žáky vycházejících ročníků při výběru dalšího studia

 • kariérovým poradenstvím

Výchovnou poradkyní je na naší škole EVA MATOUŠOVÁ
 

Kontakt:
email:matousova@zdravkack.cz
telefon: 380 711 359
konzultační hodiny: pondělí 13.30 - 16.00

 

Školní metodik prevence

Mgr. Monika Hejnová

 • Konzultační hodiny metodika školní prevence pro školní rok 2011/2012 jsou ve středu od 14.00 do 15.30, kabinet knihovny.

 • Žáci si mohou kdykoli popovídat o svých problémech se školním metodikem prevence v diskrétním prostředí  kabinetu č. 106 v přízemí školy.

 • Metodik školní prevence poskytne žákům potřebné kontakty na odborná pracoviště.

 • tel. :  380 711 359

 • mail: hejnova@zdravkack.cz

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních​

Mezi standardní činnosti školního metodika prevence patří:

 • metodické a koordinační činnosti v oblasti Minimálního preventivního programu školy

 • informační činnosti  o problematice negativních sociálních jevů

 • poradenské činnosti pro žáky a rodiče

Spolupráce s Policií ČR 

V letošním školním roce spolupracuje naše škola s Policií ČR - Územním odborem PČR Český Krumlov. Žáci se zúčastní několika preventivních výchovných programů – kyberšikana, dodržování autorských práv a hlavně protidrogová prevence. Součástí těchto programů je i proškolení všech vyučujících. Pobesdy s žáky vedou por. Mgr. Bc. Lenka Jakešová a por. Bc. Libor Piksa. Učitelé se zúčastnili několikahodinové praktické přednášky se zaměřením na legislativu v oblasti drog. Lektor seznámil vyučující s postupem, který uplatnit v případě podezření na užití náávykové látky žákem. 

Spolupráce s organizací Spirála Český Krumlov

Studijní obory v rámci adaptačního pobytu absolvují celodenní  program prevence rizikového chování  a současně lektoři Spirály pracují s  nově vznikajícím třídním kolektivem. Žáci učebních oborů se zúčastňují jednodenních adaptačních setkání s lektory Spirály. Lektoři dále pokračují v práci s problematickými třídními kolektivy. Lektoři Spirály úzce spolupracují s třídními učiteli a metodikem prevence.

 

 


© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov