Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 stanoví dle zákona č.561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení  pro školní rok 2017/2018.

Přihlášku ke vzdělávání je možno podat do pátku 31. 7. 2017 do 12 hodin do kanceláře školy.

Počet volných míst:

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet volných míst

Termín pro podání přihlášky

75-41-M /01

Sociální činnost - maturita

5

31. 7. 2017

53-41- M/01

Zdravotnický asistent - maturita

5

31. 7. 2017

53-41-H/01

Ošetřovatel/ka - výuční list

10

31. 7. 2017

75-41-J/01

Pečovatelské služby 10 31. 7. 2017

66-1-H/01

Prodavač

5

31. 7. 2017

65 - 51 - H/01

 Kuchař - číšník 5

31. 7.2017

36-67-H/01

Zedník

5

31. 7. 2017

23- 55-H/01

Klempíř

5

31. 7.  2017

33-56-H/01

Truhlář

5

31. 7. 201

36 64-H/01

Tesař 2  31. 7. 2017


 

           Školní přijímací zkouška se koná pouze u oboru 75-41-M/01 Sociální činnost.  a 53 - 41-M/01 Zdravotnický asistent.

           Školní přijímací zkouška se koná formou písemného testu  z matematiky a českého jazyka a literatury v úrovni znalostí učiva základní školy.

·         Rozhodující pro přijetí uchazeče je pořadí žáků sestavené dle získaných bodů.

·         Výsledek školní přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury (maximálně 50 bodů) a z matematiky (maximálně 50 bodů)

·         Váha výsledku školní přijímací zkoušky je 60 %, zbylá procenta váhy jsou za prospěch ze základní školy.

 

Průměrný prospěch z 1. pololetí 9. ročníku (1,0 – 2,5)

20 -0 bodů

Průměrný prospěch z 2. pololetí 8. ročníku (1,0 – 2,5)

20 -0 bodů

Průměrný prospěch z 1. pololetí 8. ročníku (1,0 – 2,5)

20 -0 bodů


·         V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:

a) Poslední lepší hodnocení z předmětů v pořadí:  český jazyk, matematika  a dále cizí jazyk

b) Lepší průměrný prospěch z 2. pololetí 8. ročníku

·          Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená praktickým lékařem na přihlášce).

 

·         Pro přijetí do oborů vzdělávání kategorie H a J (učební  s výučním listem) je rozhodující pro přijetí uchazeče  pořadí žáků sestavené dle získaných bodů za prospěch na základní škole.

          Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená praktickým lékařem na přihlášce

 

  V Českém Krumlově dne 23. 5. 2017

  mgr. Martina Kokořová,  ředitelka SOŠZ a SOU Český Krumlov

 

Přijímací řízení pro rok 2017/2018, obecné informace

Bližší informace o přijímacím řízení na obory SOŠZ a SOU Český Krumlov  zde

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 zde

Bližší podrobnosti ke konání jednotné přijímací zkoušky  zde

Informace MŠMT k podpůrným opatřením pro žáky se SVP  zde

 

Specifikace požadavků pro matematiku  zde

Specifikace požadavků pro český jazyk a literaturu  zde

 

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání zde

 


© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov